Regulamentul Concursului „Trifoi cu patru foi”

Regulament Concurs Sandalandala “Trifoi cu patru foi”

Art. 1 Organizatorii

(1) Organizatorii Concursului Sandalandala „Trifoi cu patru foi” (denumit în cele ce urmează "Concurs") sunt: S.C. Zorile Toys S.R.L., cu sediul în Mangalia, județul Constanța, str.1 Decembrie 1918, nr. 18, bl. 18, ap. 1, înregistrat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 19765 denumit în cele ce urmează „Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act adițional.

ART. 2 Durata Concursului și aria de desfășurare

(1) Concursul Sandalandala “Trifoi cu patru foi” este organizat și desfășurat în campingul Sandalandala, în perioada 29 aprilie 2016 – 1 mai 2016, denumit în continuare „Perioada Concursului”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
(2) În situația în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească acest Concurs, acest fapt va fi adus la cunoștința publică, prin modalitățile prevăzute la Art. 4.
(3) Premiul acordat în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acesta nu mai este datorat de către Organizator.

ART. 3 Dreptul de participare la Concurs

(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 29 aprilie 2016 (inclusiv) și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).
(2) Nu pot participa la acest Concurs angajații firmei organizatoare, ai S.C. Zorile Toys S.R.L și nici membrii familiilor tuturor acestora (soț/soție, copii, părinți, frați/surori).
(3) Organizatorii își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care incearcă să fraudeze.
(4) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
(5) Pentru înregistrarea în Concurs, participanții trebuie să folosească contul personal al rețelei de socializare Instagram și Facebook.

ART. 4. Regulamentul Concursului

(1) Concursul Sandalandala “Trifoi cu patru foi” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.
(2) Regulamentul Concursului Sandalandala “Trifoi cu patru foi” este disponibil pe perioada de desfășurare, pe website-ul www.sandalandala.ro. Totodată, prezentul Regulament Oficial poate fi comandat gratuit, la solicitarea oricărei persoane interesate, la adresa de e-mail valentin.stefan@zoriletoys.ro, de luni până vineri, între orele 09.00 – 17.00 (cu excepția Sărbătorilor Legale).
(3) Organizatorii își rezervă dreptul de a completa și/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derulării Concursului, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la Art. 4, alin. (2).

ART.5 Mecanismul de desfășurare a Concursului

5.1. Descriere Generală

(1) Concursul Sandalandala “Trifoi cu patru foi” se desfășoară prin intermediul rețelelor de socializare Instagram și Facebook
(2) În perioada desfășurării Concursului, Participanții vor fotografia un trifoi cu patru foi în interiorul campingului Sandalandala, în poză fiind necesar a se vedea trifoiul cu patru foi și mâna pe care va fi vizibilă brățara Sandalandala ce va fi furnizată la intrarea în camping. Poza va fi uploadată pe contul personal de Instagram cu hashtag-ul #Sandalandala, iar apoi, acestei poze se va da share pe contul personal de Facebook.

5.2. Acordarea Premiului

(1) Premiul, în valoare de 2550 lei brut va fi acordat duminică, 1 mai, după tragerea la sorți ce poate fi vizionată live pe ecranul din interiorul campingului și înregistrată, pe pagina de facebook a campingului Sandalandala (www.facebook.com/Sandalandala), pe canalul oficial Sandalandala de pe youtube și pe website-ul www.sandalandala.ro
(2) În cazul în care câștigătorul nu se mai află în campingul Sandalandala, acesta va primi un mesaj pe Instagram, prin intermediul contului oficial de Instagram al campingului Sandalandala. În cazul în care care câștigătorul nu contactează Organizatorul în termen de 24 ore de la primirea mesajului, extragerea se va relua, în aceleași condiții, până la validarea unui câștigător.

Art. 6 Condiții de validitate

Pentru ca un Participant să fie validat ca și câștigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să îndeplinească condițiile din Art. 3;
- după tragerea la sorți să contacteze unul din reprezentanții Organizatorului, ce se va afla în campingul Sandalandala;
- să facă dovada Organizatorului că este titularul de drept al contului de Instagram și Facebook câștigător (în cazul în care validarea acestuia se va face în campingul Sandalandala);
- să furnizeze un document de identitate.

Art. 7 Tragerea la sorți

(1) Tragerea la sorți va avea loc duminică, 1 mai, înaintea proiectării filmului “Usturoi”. Aceasta va fi realizată prin intermediul www.random.org și va putea fi urmărită live, fiind proiectată pe ecranul din interiorul campingului. Înregistrarea tragerii la sorți va putea fi urmărită ulterior pe pagina de Facebook a campingului Sandalandala: www.facebook.com/Sandalandala , pe canalul oficial de youtube Sandalandala și pe website-ul www.sandalandala.ro
(2) În cazul în care validarea nu va fi realizată în termen de 24 ore de la desemnarea câștigătorului, extragerea va fi reluată până la validarea unui câștigător.

Art. 8 Valoarea Premiului

(1) Premiul este în valoare totală de 2550 lei brut.
(2) Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizatori, conform legislatiei aplicabile în vigoare.
(3) Organizatorii nu sunt răspunzători pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorii sunt obligați să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/2003. Organizatorii nu își asumă nici o responsabilitate legată de taxele și impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câștigătorul Concursului. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către Participant.
(4) Modalitatea de calcul al premiului ce va intra în posesia câștigătorului este următoarea:
Premiul brut acordat: 2550 lei
Venit neimpozabil: 600 lei
Venit impozabil: 2550 lei – 600 lei = 1950 lei
Impozit pe venit reținut: 1950 lei x 16% = 312 lei
Câștig net: 2550 lei – 312 lei = 2238 lei

ART. 9 Încetarea Concursului

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Concursul.
(2) Situațiilor avute în vedere de art. 9 alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al unei instanțe competente sau altei autorități publice competente.
(3) în situațiile avute în vedere de art. 9 alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai are nici o obligație către Participanții la Concurs, după cum nu are nici o obligație de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

ART. 10 Litigiile și legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza județului Constanța.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea premiului în mod necuvenit, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Comentarii